Koop- , verkoop- of inkoop overeenkomst

Er worden verschillende bewoordingen gebruikt voor de koopovereenkomst. Er wordt ook wel gesproken van de overeenkomst van koop en verkoop, de verkoopovereenkomst en de inkoopovereenkomst. De term verkoopovereenkomst wordt meestal gebruikt door de verkopende partij en de term inkoopovereenkomst wordt meestal gebruikt door de inkopende partij. In principe zijn deze overeenkomsten allen koopovereenkomsten. De basis is hetzelfde en vindt haar oorsprong in artikel 7:1 van het Burgerlijk Wetboek.

Bij de koopovereenkomst zijn ten minste twee partijen betrokken, waarbij de ene een zaak geeft en de ander betaalt daarvoor een prijs in geld. Als de koper een particulier is (dus geen bedrijf) dan is er sprake van een consumentenkoop. Een koopovereenkomst zonder prijs is ook geldig. In dat geval moet de koper een redelijke prijs betalen. Een redelijke prijs is een prijs die de verkoper normaal gesproken gebruikt of een marktconforme prijs.

Een koopovereenkomst komt tot stand als een aanbod wordt aanvaard. Als de koper het aanbod van de verkoper niet accepteert en zelf een nieuw aanbod doet, dan kan de verkoper dit aanbod accepteren. Dit is de basis van de prijsonderhandeling. Bijzondere vormen van de koopovereenkomst zijn de consumentenkoop (waarbij de koper consument is) en de koop op afstand (waarbij bijvoorbeeld via het internet wordt gekocht).

Een koopovereenkomst mag ook mondeling worden gesloten. In veel B2B verkopen zal het toch handiger zijn om een schriftelijke overeenkomst aan te gaan zodat:

  1. de rechten en plichten van partijen duidelijk zijn
  2. er bewijs bestaat van de afspraken bij een geschil

Verplichtingen koper en verkoper

De koper moet de koopprijs betalen en aflevering mogelijk maken. De verkoper is verplicht om de verkochte zaak over te dragen en (af-) te leveren inclusief toebehoren. De zaak moet vrij zijn van bijzondere lasten of beperkingen (tenzij de koper hiermee akkoord is). De zaak moet overeenkomen met wat is afgesproken in de koopovereenkomst. Dit heet conformiteit. Dit geldt niet alleen voor aantal, maat, gewicht en eigenschappen, maar dit geldt ook voor dingen die niet specifiek in de overeenkomst staan zoals banden op de auto of een zadel op een fiets etc.

Als de verkoper zich niet aan zijn afspraken houdt dan kan er sprake zijn van wanprestatie. Bij wanprestatie kan de wederpartij nakoming, ontbinding en schadevergoeding eisen. Als de afgeleverde zaak niet overeenkomt met de overeenkomst is er sprake van non-conformiteit. Specifiek bij non-conformiteit kan een koper het volgende eisen:

  1. aflevering van het ontbrekende
  2. herstel van de zaak, tenzij de verkoper dat redelijkerwijs niet kan,
  3. vervanging, tenzij de afwijking te klein is, of in sommige gevallen waarbij de koper niet zorgvuldig met de zaak is omgesprongen.

Voor de consumentenkoop zou ook nog van toepassing kunnen zijn om de overeenkomst te ontbinden (tenzij de afwijking te gering is) of om de prijs te verminderen (evenredig aan de afwijking), maar dat kan alleen als herstel en vervanging onmogelijk zijn of van de verkoper niet verwacht mogen worden. Houd er rekening mee dat dit een zeer beknopt overzicht is van de koopovereenkomst onder Nederlands recht. Als je meer informatie over de (internationale) koopovereenkomst zoekt, kijk dan in een (internationaal) juridisch handboek.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen contracten die u zelf heeft opgesteld of contracten die u van een (potentiële) klant heeft ontvangen, beoordelen. We zullen de juridische formulering, de structuur, de logica en de commerciële levensvatbaarheid volledig herzien en we zullen indien nodig alternatieven aanpassen of voorstellen.

Wij kunnen elk type contract in een van de 23 talen van de Europese Unie voorbereiden en opstellen.

We kunnen tijdens het contractproces helpen bij eventuele onderhandelingen, hetzij op afroep, hetzij op locatie, en we kunnen het contract wijzigen zodat beide partijen tevreden zijn met het resultaat.

TELEFOON

EMAIL

De kracht van onze experts

Meer dan 20 jaar ervaring in de wereld van contracten en overeenkomsten. Onze professionals hebben kennis van zeer diverse rechtsgebieden en rechtssystemen binnen de Europese Unie en daarbuiten.

Direct contact